Verksamhetspolicy

Nöjda kunder är en förutsättning för TMG Sthlms överlevnad. Vi ska tillverka och sälja produkter och tjänster på ett sätt som uppfyller våra kunders förväntningar och relevanta lagar och krav. Vi ska alltid bemöta och serva kunderna på ett föredömligt sätt. Med ständiga förbättringar inom kvalitet, service, kostnader och teknologi arbetar vi för att göra våra kunder och ägare ännu nöjdare. Detta gör vi genom att med mål mäta och följa upp nyckeltal samt genomföra förbättringsåtgärder.

Miljöaspekter ska alltid beaktas för att kontinuerligt minska vår direkta och indirekta miljöpåverkan i alla delar av verksamheten. Genom ett aktivt miljöarbete verkar vi för en hållbar samhällsutveckling och förebygger föroreningar.

Vår verksamhet påverkar miljön huvudsakligen genom

  • de produkter vi producerar och distribuerar
  • användning av färg och andra kemikalier i produktionsprocessen
  • avfall och energianvändning i hela verksamheten

Vi minskar miljöpåverkan från verksamheten genom att:

  • arbeta med handlingsplaner för att nå våra miljömål
  • ständigt utveckla vårt miljöarbete
  • välja leverantörer som uppfyller våra miljökrav

TMG Sthlm erbjuder en attraktiv arbetsplats. Alla inom TMG Sthlm ges goda möjligheter att utföra sitt arbete på ett flexibelt och effektivt sätt. TMG Sthlm har kompetenta medarbetare genom rekrytering, introduktion och kompetensutveckling. Alla medarbetare ska ha konkreta och självständiga arbetsuppgifter med tydligt definierade ansvar och befogenheter, samt en bra fysisk och social arbetsmiljö. TMG Sthlm arbetar för jämställdhet mellan kvinnor och män och tillåter inte någon kränkande diskriminering för vare sig det gäller kön, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.